19 พ.ค. 2554 บุคคลากรจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงานการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

19 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคณะทำงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้การต้อนรับและแนะนำตอบข้อซักถาม บุคคลากรจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 26 คน มาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารคุณภาพ

Read more

29 มิ.ย. 2549 โครงการฝึกอบรม เรื่อง การวัดประสิทธิภาพขององค์กรด้วย Balanced Scorecard (BSC)

29 มิถุนายน 2549 สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ได้จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มทักษะการปฎิบัติงานแก่บุคลากรภายในองค์กร  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3  ซึ่งบรรยาย โดย

Read more