19 – 20 เม.ย. 2554 ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท BookPromotion

19 – 20 เมษายน 2554 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท BookPromotion บรรยายโดย จิรวัฒน์ พรหมพร และ ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ได้แก่  ฐานข้อมูล  ProQuest Psychology, ฐานข้อมูล CJO,

Read more