30 ก.ค. 2555 อบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ให้บริการ เรื่อง “การให้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุด”

30 กรกฎาคม 2555 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง กลุ่มงานบริการ จำนวน 40 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง”  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more