1 ก.ค. 2553 นักศึกษาโครงการแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาดูงานและศึกษาค้นคว้าทรัพยากรทางด้านสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง

1 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น. นักศึกษาโครงการแพทย์แผนไทย ซึ่งเรียนกระบวนวิชาการใช้ห้องสมุด IS 103 ภาค 1 ปีการศึกษา 2553 สอนโดยอาจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ได้ เข้าศึกษาดูงานและศึกษาค้นคว้าทรัพยากรทางด้านสารสนเทศ

Read more