18 – 20 ก.ค. 2550 โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “นำประสบการณ์มาจัดการความรู้ในองค์กรอย่างไรให้สนุก”

18 – 20 กรกฎาคม 2550 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักในความสำคัญ ของความสำเร็จขององค์กร ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของบุคลากรและการจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วอย่างกระจัดกระจายให้เป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขึ้นภายในองค์การ

Read more