29 ก.พ. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ”

29 กุมภาพันธ์ 2555 คณะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 20 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ” เน้นการเพิ่มทักษะวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการนำชมและแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด และเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีแนวการแนะนำไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการต้อนรับและนำชมคณะผู้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกสำนักหอสมุดกลาง นางสาววรารัตน์ แตงเจริญ วิทยากรบรรยาย เรื่อง “พื้นฐาน

Read more