28 มิ.ย. 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประเมินผลขั้นต้นด้วย โปรแกรม Google Document”

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางและบุคลากรจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 40 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประเมินผลขั้นต้นด้วย โปรแกรม

Read more