23 ส.ค. 2556 โครงการ “การสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางในการทำกิจกรรม 5 ส”

 23 สิงหาคม 2556 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดทุกๆ ปี ปีนี้จัดภายใต้โครงการ “การสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางในการทำกิจกรรม 5 ส” ช่วงเช้า หลังจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน บุคลากรตั้งแถวภายในห้องโถง ชั้น 1

Read more