2 ส.ค. 2565 วันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2 สิงหาคม 2565 เวลา 8.09 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมีพิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการมอบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์

Read more

17 ม.ค. 2555 พิธีบวงสรวงพ่อขุนฯ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนฯ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในปีนี้มีประชาชนภายนอกมาร่วมงานมากกว่าทุกๆ ปีตั้งแต่ตัวแทนข้าราชการ ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหลายๆ กระทรวง และภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และหน่วยงานสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งตัวแทนจากคณะและสำนักฯ ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย

Read more