8 ก.พ. 2561 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ นำคณะบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

Read more

18 ธ.ค. 2549 โครงการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักหอสมุดกลาง

18 ธันวาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง โดยหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้จัดโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ

Read more