28 มิ.ย. 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประเมินผลขั้นต้นด้วย โปรแกรม Google Document”

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางและบุคลากรจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 40 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประเมินผลขั้นต้นด้วย โปรแกรม Google Document บรรยายโดย นายกษิดินทร์

Read more