23 มิ.ย. 2558 ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางในการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง

23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางในการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง จากรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 20

Read more