23 มิ.ย. 2558 ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางในการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง

23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางในการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง จากรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางในการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง (23 มิ.ย. 2558 )
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางในการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง (23 มิ.ย. 2558 )


ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้แนะนำรองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน คือ
1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คือ รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ รับผิดชอบ ด้านสวัสดิการและการบริหาร
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คือ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์ รับผิดชอบ ด้านวิชาการและวิจัย

เวลา 15.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้ร่วมให้แนวทางในการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง ในวาระที่ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางคนใหม่รับตำแหน่ง
ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด