7 ธ.ค. 2559 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008”

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 11.45 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008” โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รศ. ทศพร คล้ายอุดม กล่าวเปิดโครงการอบรม และให้ข้อคิดสำหรับบุคลากรใหม่

Read more