18 ส.ค. 2551 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยจากปัญหางาน”

18 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00 น.ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รศ.ทศพร คล้ายอุดม ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยจากปัญหางาน” จัดโดยคณะทำงานฝ่ายแผนและนโยบายและงานนโยบายและแผนสำนักหอสมุดกลาง  จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุดกลางฯ เข้าร่วมรวม 40 คน บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยสถาบัน 2 ท่าน ดังนี้

Read more