27 – 28 ก.พ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create List Function : การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน”

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักหอสมุดกลางโดยฝ่ายบริการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create List Function : การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน” ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

29 ก.ค. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Milennium Circulation: การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน”

29 กรกฏาคม 2559 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Milennium Circulation: การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน” สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Milennium ในการปฏิบัติงาน

Read more