28 เม.ย. 2554 การตรวจติดตาม การรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1/2554

28 เมษายน  2554 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้ตรวจติดตามผลการรักษาระบบมาตรฐาน  ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1/2554 ที่สำนักหอสมุดกลาง ทั้งนี้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more