9 ธ.ค. 2553 อบรมงานธุรการและสารบรรณ

9  ธันวาคม 2553 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดการอบรมงานธุรการและสารบรรณสำหรับบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ทั้งหมด 17 คน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บ

Read more