11 – 16 พ.ย. 2551 นิทรรศการ เรื่อง ราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ ส่งเสด็จสู่สวรรค์

11 – 30 พฤศจิกายน 2551 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดนิทรรศการ เรื่องราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ ส่งเสด็จสู่สวรรค์ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นการเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ

Read more