9 ธ.ค. 2565 “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” สำนักหอสมุดกลาง ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความร่วมมือกับสำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง ในกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี โดยร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต (มือขวาทับมือซ้าย) ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริตสากล (มือขวาทับมือซ้าย) เนื่องใน "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม"
ภาพผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริตสากล (มือขวาทับมือซ้าย) เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม”

การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต (มือขวาทับมือซ้าย) เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด