10 ต.ค. 2565 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมชี้แจงนโยบายมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง และแนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบไล่ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 (เว้นวันที่ 23 ตุลาคม 2565) มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 2,000 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีเปิดการประชุมกล่าวถึง อุปสรรคการทำงานในช่วงที่รับตำแหน่ง แนวนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นรูปแบบ Hybrid Learning และก้าวเข้าสู่ Smart University จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10% และความสำคัญของการสอบไล่ โดยมีผู้อำนวยการและรองอธิการฝ่ายต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบไล่ได้ชี้แจงในที่ประชุม

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565

การชี้แจงรายละเอียดข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมกับกำชับหัวหน้าตึกสอบและกรรมการคุมสอบให้ทำหน้าที่อย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการทุจริตและรักษามาตรฐานการคุมสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการจัดการและดำเนินการสอบไล่ กล่าวชี้แจงตามลำดับ ดังนี้

  1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ยศระวี วายทองคำ
  2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองศาสตราจารย์ปรัชญา ชุ่มนาเสียว
  3. หัวหน้างานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จ่าสิบเอกสิรวิชณ์ สาวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  4. ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) อาจารย์ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
  5. รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชุมพล มากทอง
ภาพจากซ้ายไปขวา 1) รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชุมพล มากทอง 2) ผู้อำนวยการ สวป. อาจารย์ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล 3) หัวหน้างานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จ่าสิบเอกสิรวิชณ์ สาวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 4 ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองศาสตราจารย์ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 5) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ศระวี วายทองคำ
ภาพจากซ้ายไปขวา 1) รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชุมพล มากทอง 2) ผู้อำนวยการ สวป. อาจารย์ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล 3) หัวหน้างานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จ่าสิบเอกสิรวิชณ์ สาวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 4 ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองศาสตราจารย์ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 5) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ยศระวี วายทองคำ
ภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 2,000 คน เข้าร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 2,000 คน เข้าร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
และเพจเฟสบุ๊ค PR Ramkhamhaeng University (https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/
pfbid0hDDDVvEebLWaJcXL2cFqPQxyv3UnF5EG2Te49VkaAPpPNpFkrutRNXrXfiYu9k6Cl
)