20 ส.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมการเขียนบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษาปริญญาโท

20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมการเขียนบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษาปริญญาโท จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษาสามารถเข้าร่วมอบรมทั้งแบบ Onsite ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักศึกษาส่วนหนึ่งเข้าร่วมอบรมแบบ Online ด้วย Google Meet วิทยากรผู้บรรยาย คือ กลุ่มบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน จากหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพการอบรมการเขียนบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แบบ Onsite ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพการอบรมการเขียนบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แบบ Onsite ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพนักศึกษาปริญญาโท บางส่วนเข้าร่วมอบรมการเขียนบรรณานุกรมแบบ Online ด้วย Google Meet
ภาพนักศึกษาปริญญาโท บางส่วนเข้าร่วมอบรมการเขียนบรรณานุกรมแบบ Online ด้วย Google Meet

นักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการติดต่อขอรับบริการการอบรมการเขียนบรรณานุกรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และ Library Tour ได้ที่

รายงาน : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : Facebook page บริการสารสนเทศ RU Library
(https://www.facebook.com/ramlibservice/posts/562489282332700)