4 ก.พ. 2565 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 1

4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับการตรวจติดตามการรักษาระบบ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยเป็นการตรวจแบบประเมินระยะไกล ผ่านโปรแกรม Zoom

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำระบบมาตรฐาน ISO มาใช้การประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 9 รับรองการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ และการให้บริการสารนิเทศบนเว็บไซต์ ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) วันที่ 3 เมษายน 2564 – วันที่ 2 เมษายน 2567

การตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  มีผู้ตรวจประเมิน จำนวน 3 ท่าน คือ

  1. นายเขมชาติ หวังกิจจามร หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
  2. นายปริญญา เสียงเลิศ ผู้ตรวจประเมิน
  3. นางสาวพนิดา ภัควันต์ ผู้ตรวจประเมิน

การตรวจประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการจัดทำระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรอง
  • ประเมินผลความสามารถของระบบฯ เพื่อทำให้เชื่อมั่นว่าองค์กรเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของลูกค้า
  • เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดของสถาบันฯ
  • เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการนำระบบไปใช้อย่างมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ภาพการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินระยะไกล ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3
ภาพการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินระยะไกล ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3
ภาพผู้ตรวจกำลังตรวจประเมิน ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ภาพผู้ตรวจกำลังตรวจประเมิน ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ภาพผู้ตรวจกำลังตรวจประเมิน ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ภาพผู้ตรวจกำลังตรวจประเมิน ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ภาพผู้ตรวจกำลังตรวจประเมิน ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพผู้ตรวจกำลังตรวจประเมิน ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพผู้ตรวจกำลังตรวจประเมิน งานบริการสารสนเทศห้องสมุด วิทยาเขตบางนา
ภาพผู้ตรวจกำลังตรวจประเมิน งานบริการสารสนเทศห้องสมุด วิทยาเขตบางนา
ภาพผู้ตรวจกำลังตรวจประเมิน สำนักงานเลขานุการ
ภาพผู้ตรวจกำลังตรวจประเมิน สำนักงานเลขานุการ

หลังการตรวจประเมินระยะไกล ผู้ตรวจรายงานผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ คือ ไม่พบข้อบกพร่อง และมีจุดแข็ง (Strengths) ขององค์กร ดังนี้

1. ผู้บริหารยังให้ความสำคัญในด้านการบริหารคุณภาพ พร้อมทั้งการสนับสนุนในส่วนของทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรมีความชำนาญและประสบการณ์ รวมถึง service mind ในการบริการ ต่อนักศึกษา และผู้ที่ได้รับบริการต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
3. องค์กรมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น มีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสำนักหอสมุดวิทยาเขต บางนา มีการนำระบบยืม ผ่านช่องทาง Facebook RU library Bangna (https://www.facebook.com/librarybangna) และช่องทาง Line Official (@063sqrqe) ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

รายงานและภาพ : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด