20 ต.ค. 2563 หยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาฯ ในวันนี้ โดยมีพลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนกลาง) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และว่าที่พันตรี ดร.โยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมในพิธี ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้เข้ารับการสรรหาฯ มีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

  • หมายเลข 1  ผศ. ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
  • หมายเลข 2  ผศ.ดร.สถาพร  สระมาลีย์
  • หมายเลข  3  รศ. ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว
ภาพผู้เข้ารับการสรรหาฯ มีทั้งหมด 3 ท่าน
ภาพผู้เข้ารับการสรรหาฯ มีทั้งหมด 3 ท่าน

ผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาฯ แบ่งเป็น 3 สาย ได้แก่

  • สายคณาจารย์ จำนวน 1,075  คน
  • สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง จำนวน 2,655 คน
  • สายนักศึกษา จำนวน 185,894 คน
ภาพพลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการการอำนวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวเปิดการหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 20 ต.ค. 2563
ภาพพลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการการอำนวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวเปิดการหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 20 ต.ค. 2563
ภาพบรรยากาศ 20 ต.ค. 2563 หยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เต็นท์อำนวยการหน้าลานพ่อขุน
ภาพบรรยากาศ 20 ต.ค. 2563 วันหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนกลาง) ณ เต็นท์อำนวยการหน้าลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบรรยากาศผู้มีสิทธิสายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ร่วมลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาฯ
ภาพบรรยากาศผู้มีสิทธิสายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ร่วมลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาฯ
ภาพบรรยากาศผู้มีสิทธิสายนักศึกษาร่วมลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาฯ
ภาพบรรยากาศผู้มีสิทธิสายนักศึกษาร่วมลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาฯ
ภาพการยืนยันใช้สิทธิหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียบร้อยแล้ว
ภาพการยืนยันใช้สิทธิหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียบร้อยแล้ว

หลังจากปิดหีบและนับคะแนนในวันหยั่งเสียงสรรหาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประกาศยอดผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งการหยั่งเสียงล่วงหน้าและหยั่งเสียงในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด โดยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิในแต่ละสายอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

  • สายอาจารย์ จำนวน 958 คน
  • สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง จำนวน 2,618 คน
  • สายนักศึกษา จำนวน 11,526 คน
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศยอดผู้มาใช้สิทธิหยั่งเสียงสรรหาฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศยอดผู้มาใช้สิทธิหยั่งเสียงสรรหาฯ

22 ตุลาคม 2563 พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการการอำนวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประกาศผลการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงอย่างเป็นทางการตามตาราง ดังนี้

ผู้รับการสรรหา
 
สายคณาจารย์
 
สายข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้าง

สายนักศึกษา

ผลรวม
(ร้อยละ 3 สาย)

 
รวม ร้อยละ  รวม ร้อยละ  รวม ร้อยละ
หมายเลข 1  ผศ. ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่  659 66.23  1,700  64.37  5,698  49.42  180.39 
หมายเลข 2  ผศ. ดร.สถาพร  สระมาลีย์ 129 12.96 488 18.58 3,838 33.29 64.83
หมายเลข  3  รศ. ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 153 15.38 342 13.02 1,357 11.77 40.17
จำนวนผู้ประสงค์ไม่ลงคะแนน 45 4.52 77 2.93 559 4.84 12.29
จำนวนบัตรเสีย 9 0.90 19 0.72 78 0.68 2.30
รวมผู้มาใช้สิทธิ 995 100 2,626 100 11,530 100 300

ผู้เข้ารับการสรรหา หมายเลข 1 – ผศ. ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ได้คะแนนสายคณาจารย์ 659 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.23, สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 1,700 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.74, สายนักศึกษา 5,698 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.42 โดยได้คะแนนรวมทั้ง 3 สาย คิดเป็นร้อยละ 180.39

ผู้เข้ารับการสรรหา หมายเลข 2 – ผศ. ดร.สถาพร สระมาลีย์ ได้คะแนนสายคณาจารย์ 129 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 12.96, สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 488 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 18.58, สายนักศึกษา 3,838 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.29 โดยคะแนนรวมทั้ง 3 สาย คิดเป็นร้อยละ 64.83

ผู้เข้ารับการสรรหา หมายเลข 3 – ผศ. ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ได้คะแนนสายคณาจารย์ 153 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15.38, สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 342 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 13.02, สายนักศึกษา 1,357 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 11.77 โดยคะแนนรวมทั้ง 3 สาย คิดเป็นร้อยละ 40.17

ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีที่ได้รับคะแนนหยั่งเสียงรวมสูงสุด คือ ผศ. ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ โดยได้รับคะแนนผลรวมสูงสุดของร้อยละทั้ง 3 สาย ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

ขอขอบคุณ : ข่าวรามคำแหง วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563, หน้า 1-2, บรรยากาศลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี มร., เพจ PR Ramkhamhaeng University