2 เม.ย. 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 2558)
ภาพพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 2558)

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวรามคำแหง การฉายสื่อดิจิทัลผ่านจอ LED นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำลองร้านภูฟ้า และร้านมูลนิธิสายใจไทยพระบรมราชูปถัมภ์

จัดสาธิตการปรุงอาหารตามบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 – 30 มีนาคม 2559


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด