4 ธ.ค. 2561 พิธีเปิดโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561 เรื่อง “พระราช สมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์  9 แขนง” เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ ปลูกฝังให้นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงพระองค์ท่านสืบไป โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-28 ธันวาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพนายโยธิน แก่นมีผล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ
ภาพนายโยธิน แก่นมีผล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดนิทรรศการฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดนิทรรศการฯ

ภายในนิทรรศการฯ นำเสนอถึงพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ได้แก่ 1) พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ 2) พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 3) พระบิดาแห่งฝนหลวง 4) พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 5) พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 6) พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 7) พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 8) พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 9) พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ซึ่งเป็นศาสตร์อันนำความเจริญรุ่งเรือง ความผาสุกมาสู่พสกนิกรอย่างถ้วนหน้า

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง เยี่ยมชมนิทรรศการฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง เยี่ยมชมนิทรรศการฯ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด