24 ก.ค. 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 – 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง (คนกลาง) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง (คนกลาง) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณอย่างพร้อมเพรียงกัน ดังคำกล่าวสัตย์ปฏิญาณว่า

ข้าพระพุทธเจ้า (….กล่าวชื่อตนเอง….) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ
และประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน
และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา
ตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลังจากพิธีถวายสัตย์ฯ เสร็จสิ้นเช้านี้ ท่านอธิการบดีได้เชิญชวน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นลำดับต่อไป


รายงานและภาพ: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม:  จากคุณประภัสสร ศรีไสยา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ