28 ก.พ. 2561 ประชุมชี้แจงนโยบายผู้บริหารสู่การปฏิบัติ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ นำคณะบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าประชุมชี้แจงนโยบายผู้บริหารสู่การปฏิบัติ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ชี้แจงนโยบายแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ภาพนายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ นำคณะบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าประชุมชี้แจงนโยบายผู้บริหารสู่การปฏิบัติ
ภาพนายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ นำคณะบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าประชุมชี้แจงนโยบายผู้บริหารสู่การปฏิบัติ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ประชุมชี้แจงนโยบายผู้บริหารสู่การปฏิบัติ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าประชุมชี้แจงนโยบายผู้บริหารสู่การปฏิบัติ

แนวทางที่อธิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ไว้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตอันใกล้ 2 เรื่อง คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมุ่งพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ให้เป็นรูปธรรมและงานวิจัยที่เข้มข้นขึ้น พร้อมกับกำชับถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ แก่บุคลากรเป็นแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อรองรับการควบคุมการสอบไล่ ภาค 2/2560 ระหว่างวันที่ 2 – 15 มีนาคม 2561 และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด