14 – 16 ธ.ค. 2549 นิทรรศการใน “งานประชุมอีเลิร์นนิ่งนานาชาติ”

14 – 16 ธันวาคม 2549 สำนักหอสมุดกลางได้จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอการให้บริการ ณ. ปัจจุปันนี้ ในรูปแบบของ e-library ที่บริการผ่านเว็บไซต์ www.lib.ru.ac.th ทั้งนี้เป็นการให้ความร่วมมือกับสำนักงานศูยน์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ E-leraning) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จัดงาน การประชุมอีเลิร์นนิ่งนานาชาติ 2549 ( e-learning international Conference 2006) มีบริษัทบริการด้านโทรคมนาคม และสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานนี้ด้วย

ภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ