2 – 30 ต.ค 2552 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง  ระหว่างวันที่ 2-30 ตุลาคม 2552 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ต่างๆ ดังนี้
            1. ชมนิทรรศการแสดงพระประวัติ พระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจ
            2. แจกจุลสารเผยแพร่พระประวัติและคติธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร
            3. ร่วมลงนามถวายพระพร
            4. แจกจุลสารสนเทศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง
อ่านเพิ่มเติม จากสารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด