4 ส.ค. 2553 ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าไหม

4 สิงหาคม 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชิน” ครั้งที่ 6 ร่วมประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าไหม และ คุณณัฐวีร์ หาญสุทธิวารินทร์ ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด