24 ส.ค. 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สก.

24 สิงหาคม 2554 เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง โดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง


ถ่ายภาพรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ