10 เม.ย. 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีการรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

10 เม.ย. 2557 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการสำนักฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางทุกคนเข้าร่วม รดน้ำขอพรจาก ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และนายชัยฤทธิ์ สาลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี


ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด