Ulead VideoStudio 6.0 หัดตัดต่อวีดีโอด้วยตนเอง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เมื่อก่อนภาพความคิดเกี่ยวกับงานตัดต่อวิดีโอนั้นเป็นเรื่องยาก คือต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ความสามารถสูง ๆ ใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงมาก หาซื้อยาก และที่สำคัญโปรแกรมในกาตัดต่อก็น่าจะใช้งานยากต้องเสียเวลา เรียนรู้กันนานกว่าจะทำงานเป็น แต่ในปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้นกลายเป็นอดีตไปแล้ว ไม่ว่าจะในเรื่องของ คอมพิวเตอร์ ที่ปัจจุบันก็มีความสามารถที่เพียงพอแล้ว อุปกรณ์ในการตัดต่อก็มีราคาถูก แต่ถ้าท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ท่านจะได้เรียนรู้และทำความรู้จักการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตัดต่อวิดีโอ การเตรียมความพร้อมก่อนการตัดต่อวิดีโอ การใช้งานโปรแกรม Ulead VideoStudio …