Thinking school สอนให้คิด
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เสริมความรู้และแนวทางปฏิบัติในการสอนการคิดในโรงเรียนให้แก่คนที่เกี่ยวข้อง ทั้งครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักเรียน สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเรียน การสอนและการฝึกปฏิบัติ