การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ : รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเทิดพระเกียรติแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะนักปราชญ์และนักพัฒนา