เขียนแผ่นดิน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
งานกวีนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติในรูปแบบใหม่ ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งได้รวบรวมบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย โดยประมวลความงาม ความสำคัญของแผ่นดินในปัจจุบันไว้ให้มากที่สุด