รักในหลวง ห่วงภาษาไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เผยแพร่ในงาน “เชิดชูค่าภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวโรกาส ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง งดงาม สนองตามพระราชดำรัส เนื้อหาในเล่มจึงเป็นการรวบรวมเอาบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ภาพการจัดสัมมนา สาธิต นิทรรศการ แสดงสื่อ และนวัตกรรมการเรียน การสอน การแสดงละครประกอบการสอน …