ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน Vietnamese in daily life
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษาเวียดนาม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงและระบบเสียง เช่น เสียงต้น เสียงรอง เสียงสำคัญ เสียงท้ายวรรณยุกต์ และลักษณะการปรากฏในโครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยสื่อความหมาย ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนเนื้อหาที่ได้คัดสรรค์มาจากบทสนทนาและข้อความต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน