พระเอกในวรรณคดี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
วรรณคดีเป็นมรดกโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งอารยธรรมของประเทศไทยที่คนไทยควรหวงแหน และภาคภูมิใจ ในความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ พระเอกในวรรณคดี เล่มนี้ ได้รวบรวมพระเอกในวรรณคดีจากเรื่องต่างๆ ถึง 23 ตัวละคร เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยกล่าวถึง ลักษณะเด่นของตัวละครในแต่ละตัว รูปแบบของเรื่องราวต่างๆ พร้อมแทรกข้อคิดเพื่อให้เยาวชน หรือผู้อ่านได้ซาบซึ้งในตัวละครหรือเรื่องราวโดยย่อแล้ว จะทำให้เกิดความรักในวรรณคดีอันทรงคุณค่า …