จอมเจดีย์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง จอมเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนัก ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพระบวรพุทธศาสนา มีโบราณสถานซึ่งเป็นพุทธศาสนากระจายอยู่ ทั่วประเทศ มีอายุและศิลปกรรมแตกต่างกันตามยุคสมัย ในบรรดาปูชนียสถานดังกล่าวมีอยู่ 8 แห่ง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียกว่า “จอมเจดีย์” ทรงจัดไว้เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของไทย พร้อมทั้งทรงอธิบายความสำคัญไว้ด้วย คือ พระปฐมเจดีย์ …