เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ให้ข้อมูลและภาพประกอบเกี่ยวกับ ประวัติของพระบรมราชวงศ์จักรี 9 รัชกาล ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ตลอดจนสังคมและประเพณีของไทยในสมัยต่างๆ
Beautiful Thailand
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และประเพณีไทย โดยกล่าวถึงประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ ความเข้มแข็งกองกำลังรักษาพระองค์ รัฐบาล การเมืองและการปกครอง ทัศนียภาพที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทย เช่น เมืองหลวง และวัดที่สวยงาม รวมถึงสถานที่สำคัญ ๆ ต่าง …