สารานุกรมนาฏศิลป์ไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
   รวบรวมคำอธิบายเรื่องราวทางด้านนาฏศิลป์ไทย เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับนาฏยศัพท์ แบ่งออกเป็น หมวดนามศัพท์ กริยาศัพท์ และนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด ภาษาท่า และประเภทของนาฏศิลป์ไทย แบ่งออกเป็น ระบำ รำ ฟ้อน ละคร โขน พร้อมรปูภาพประกอบ ชื่อเรื่อง: สารานุกรมนาฏศิลป์ไทย เรียบเรียงโดย: ผศ. …