นางงามตู้กระจก: การศึกษากระบวนการกลายเป็นหมอนวดไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เป็นวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ที่ให้มุมมอง และวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันตรกิริยาระหว่างหมอนวดกับสิ่งแวดล้อมภายในสถานบริการ โดยเชื่อมโยงถึงภูมิหลัง และประสบการณ์ชีวิตของหมอนวดในฐานะปัจเจกบุคคลกับโลกภายนอก และโลกของสถานบริการ