ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมผลการศึกษาของคณะ/สำนักต่าง ๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาทฤษฎีใหม่ ในแง่มุมของแต่ละสาขาวิชาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 เกี่ยวกับโครงการที่ผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทฤษฎี และการศึกษาเชิงประจักษ์ ภายในเล่มกล่าวถึง บทพระราชนิพนธ์ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นที่สาม ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับ เกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่” พระราชดำริเรื่องแหล่งน้ำ และเรื่องทฤษฎีใหม่