ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือ “เจ้าฟ้ากับการศึกษา” ว่า  “การซ่อมเครื่องดนตรี ข้าพเจ้าได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไปหาเครื่องดนตรีที่ชำรุดมากๆ (อาจชำรุดเพราะการขนย้ายมากกว่าเพราะการเล่น) ที่เขาเก็บไว้เตรียมจะยุบขายเป็นเศษโลหะ หรือจะเข้าพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ทราบมาซ่อม บางทีก็ทรงซ่อมเองเท่าที่ทำได้ หรือทรงสอนช่างให้ซ่อม ช่างที่ทรงใช้ก็ไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องดนตรีโดยตรง ไม่เคยเห็นเครื่องดนตรีเลยด้วยซ้ำ เมื่อซ่อมตามที่ทรงสอนแล้ว ก็ทำได้ออกมาเหมือนเครื่องใหม่ ” (คัดลอกจากหนังสือ ในหน้า 229-230)