ห้องสมุดมีชีวิต A living library

\ห้องสมุดมีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เรียบง่ายของทุกคนในสังคม ที่ต้องการความรู้ ความคิด และจินตนาการ เป็นคำอุปมาอุปไมถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ ที่ทำให้รู้สึกว่าสิ่งนั้น มีการเคลื่อนไหว สิ่งนั้นมีชีวิต ทุกคนสามารถสร้างห้องสมุดมีชีวิตของตนเองได้ การมีห้องสมุด ที่มีคุณภาพ เป็นการสืบทอดความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา การสร้างสังคมที่เข็มแข็ง จึงเริ่มต้นที่ ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา หนังสือเรื่อง “ห้องสมุดมีชีวิต ( A living library )” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทำไมต้องมีห้องสมุด ทำไมต้องมีแหล่งเรียนรู้ อุทยานของการเรียนรู้คืออะไร แหล่งเรียนรู้ของสังคม และรูปแบบของห้องสมุดสมัยใหม่

ชื่อเรื่อง: ห้องสมุดมีชีวิต A living library

ผู้แต่ง: น้ำทิพย์ วิภาวิน

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทนำ : ชีวิตคือการเรียนรู้
 • บทที่ 1 : มาเรียนรู้กันเถอะ  หน้า      1
 • บทที่ 2 : ทำไมต้องมี…แหล่งเรียนรู้  หน้า       9
 • บทที่ 3 : ห้องสมุดมีชีวิต  หน้า    25
 • บทที่ 4 : อุทยานการเรียนรู้  หน้า    39
 • บทที่ 5 : แหล่งการเรียนรู้ของสังคม  หน้า    51
 • บทที่ 6 : การจัดการความรู้  หน้า    61
 • บทที่ 7 : รูปแบบของห้องสมุดยุคใหม่  หน้า    73
 • บทที่ 8 : สร้างห้องสมุดใหม่…ทำอย่างไรดี  หน้า  109
 • บทสรุป : ชีวิตกับห้องสมุด  หน้า  123
 • บรรณานุกรม  หน้า  135