แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือ ในงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการและแนวทางการป้องกัน และลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด หรือการผลิตที่สะอาด เน้นการใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ ไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง และวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพลดการเกิดน้ำเสียและของเสีย ส่งเสริมให้มีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ หรือ ใช้ซ้ำ ส่งผลให้มลพิษลดลง แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม มีกระบวนการ การใช้ทรัพยากร การวิเคราะห์แนวทางป้องกันและลดมลพิษ

ชื่อเรื่อง: แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม

จัดทำโดย: สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • 1. บทนำ  หน้า     1
 • 2. กระบวนการฟอกย้อม และประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  หน้า     3
 • 2.1 กระบวนการฟอกย้อม  หน้า     3
 • 2.2 การใช้ทรัพยากร  หน้า   10
 • 2.3 ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  หน้า   15
 • 3. การวิเคราะห์สภาพปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา  หน้า   21
 • 3.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา  หน้า   21
 • 3.2 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา  หน้า   32
 • 4. แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม  หน้า   33
 • 4.1 การใช้วัตถุดิบ (สีและสารเคมี)  หน้า    34
 • 4.2 การใช้น้ำ  หน้า    37
 • 4.3 การใช้เชื้อเพลิง  หน้า    41
 • 4.4 การใช้ไฟฟ้า  หน้า    45
 • 4.5 อนามัยและความปลอดภัย  หน้า    48
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก
 • ก. บันไดสู่ความสำเร็จในการนำแนวทางการผลิตที่สะอาดไปปฏิบัติ
 • ข. การประเมินลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม