ถาม-ตอบ มรดกและแบบพินัยกรรม

การวินิจฉัยปัญหา และอุทธรณ์เกี่ยวกับกฎหมายมรดกเป็นเรื่องยุ่งยากและสลับซับซ้อน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้มีหน้าที่วินิจฉัยและนักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต้องแบ่งขั้นตอน และลำดับของกฎหมาย อย่างละเอียดรอบคอบ มิฉะนั้นแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอย่างแน่นอน

ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้มีรูปประกอบการวินิจฉัยและแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นเรื่องๆ จึงเป็นคู่มือและสะดวกต่อผู้ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายมรดกได้เป็นอย่างดี พร้อมภาคผนวก ตัวอย่างการตอบข้อสอบมรดกแบบเต็มรูปและแบบของพินัยกรรม

ชื่อเรื่อง: ถาม-ตอบ มรดกและแบบพินัยกรรม

โดย: เพิ่มบุญ แก้วเขียว

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • วินิจฉัยคำว่า มรดก  หน้า   ๑๑
  • การแย่งมรดกระหว่างทายาทดดยธรรมและคู่สมรส  หน้า   ๒๓
  • วัดกับพระภิกษุ  หน้า   ๕๗
  • การรับมรดกแทนที่  หน้า   ๗๑
  • การถูกกำจัดมิให้รับมรดก  หน้า ๑๐๓
  • การตัดมิให้รับมรดก  หน้า ๑๔๓
  • การสละมรดก  หน้า ๑๕๕
  • ภาคผนวก ๑ – ตัวอย่างการตอบข้อสอบมรดกแบบเต็มรูป  หน้า ๑๘๗
  • ภาคผนวก ๒ – แบบของพินัยกรรม  หน้า ๒๒๓