ทำเนียบองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทำเนียบองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฉบับนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่การทำงานขององค์กรเอกชนที่มีบทบาทและส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และเป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างองค์กรต่างๆ และผู้สนใจ

ชื่อเรื่อง: ทำเนียบองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดทำโดย: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • ส่วนที่ 1 : สรุปภาพรวมการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  หน้า 1-25
  • ส่วนที่ 2 : ทำเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน
  • ภาคกลาง  หน้า 26-163
  • ภาคเหนือ  หน้า 164-191
  • ภาคอีสาน  หน้า 192-211
  • ภาคตะวันออก  หน้า 212-215
  • ภาคใต้  หน้า 216-224